Směnárna – obchodní podmínky

Provozovatelem on-line směnárny umožnující Klientům nákup a prodej virtuální měny na bitcoinvkapse.cz je:.

Magitos s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
IČO: 068 09 995
DIČ: CZ06809995
C 288679 vedená u Městského soudu v Praze

Přijetí podmínek

Směnárna na bitcoinvkapse.cz se řídí těmito Podmínkami a všichni Klienti jsou povinni je dodržovat.

Používáním webové stránky směnárny, vyjadřují Klienti souhlas s Podmínkami, tudíž jsou pro ně závazné.

Využitím směnárny zároveň Klient potvrzuje, že je starší 18 let a současně je způsobilý k právním úkonům, tj. nákupem a prodejem na on-line směnárně.

Zároveň upozorňujeme, že zákony v jednotlivých zemí se ohledně obchodu s virtuální měnou liší. Před registrací si proto ověřte, zda neporušujete zákony země, ve které žijete a/nebo země, ze které máte přístup na tyto webové stránky.

Obchodem na Směnárně současně stvrzujete, že nebudete zneužívat Smenárnu k trestné činnosti jakéhokoli druhu, včetně, ale nikoli výhradně, praní špinavých peněz, ilegálních operací hazardu, financování terorismu nebo hackingu.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek či provozování Směnárny, kontaktujte provozovatele na info@btcex.cz.

CENÍK

Klient souhlasí s poplatky, které Provozovatel účtuje za provedenou Transakci. Poplatky za nákup nebo prodej virtuální měny, jsou 3 % z provedené Transakce. Tyto poplatky se ale mohou lišit v závislosti na klientovi.

PODMÍNKY OBCHODOVÁNÍ

Přijetí podmínek

Používáním webové stránky Směnárny, vyjadřujete souhlas s Podmínkami, tudíž jsou pro Vás závazné. Proto všem výslovně doporučujeme řádně prostudovat tyto Podmínky před samotným obchodem. V případě, že s Podmínkami nesouhlasíte, nepokračujte v nákupu/prodeji.

Výklad pojmů

 1. „Podmínkami“ ​se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti Provozovatele a Klienta v rámci obchodování s Digitální měnou.
 2. „Provozovatelem“ se rozumí Magitos s.r.o. IČ: 06809995, se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2, C 288679 vedená u Městského soudu v Praze.
 3. „Klientem“​ se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná, anebo právnická osoba, která je návštěvníkem, objednatelem a/nebo příjemcem jakékoli služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím webových stránek https://bitcoinvkapse.cz.
 4. „Digitální měnou“ se rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta; pro účely těchto Podmínek se za Digitální měnu považuje zejména Bitcoin.
 5. „Smluvními stranami“ se rozumí Provozovatel a Klient, „Smluvní stranou“​ se rozumí Provozovatel anebo Klient.
 6. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o nákupu nebo prodeji Digitální měny podle aktuálních kurzů Provozovatele, uzavřená mezi Smluvními stranami prostřednictvím webových stránek https://bitcoinvkapse.cz, jíž se jedna Smluvní strana zavazuje, že druhé Smluvní straně odevzdá Digitální měnu, která je předmětem nákupu nebo prodeje, a druhá Smluvní strana se zavazuje, že Digitální měnu převezme a zaplatí za ni první Smluvní straně kupní cenu. Proces uzavření Smlouvy je završen zasláním potvrzení Provozovatele o akceptaci objednávky a přijetí plnění Klienta.
 7. „Webovými stránkami“ ​se rozumí​ web​ umístěný na doméně​ https://bitcoinvkapse.cz
 8. „Směnou“​ se rozumí nákup a/nebo prodej Digitální měny uskutečněný na základě Smlouvy.
 9. Verifikace uživatele se rozumí ověření identity Klienta Provozovatelem pomocí jeho osobních dokladů; Postup verifikace je blíže specifikován níže v Podmínkách.
 10. „Občanským zákoníkem“ ​ se rozumí​ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 11. „​AMLZ​“ se rozumí zákon č. 253/2008​ Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
 12. „​GDPR​“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobníchúdajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti 25. května 2018.
 13. „​ZOOU​“ se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 14. „​Úřadem“ se rozumí Finanční analytický úřad se sídlem Washingtonova 1621/11, 11000 Praha 1.

Pravidla obchodování

Klient souhlasí a zavazuje se v souladu s těmito Podmínkami poskytovat Provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace, obecně pro potřeby směny na Směnárně

Verifikace uživatele

Při vyšší částkě může provozovatel vytvat klienta v souladu s politikou AML/CFT, prokázat vlastní identitu Provozovateli. K ověření identity Klienta Provozovatel požaduje naskenovaný ID průkaz, Pas, nebo řidičský průkaz. Tyto doklady nesmějí být po expiraci jejich platnosti. Kopie by měly být barevné a v dobrém rozlišení. V případě neprokázání identity může Provozovatel odstoupit od směny.

Poradenství

Provozovatel neposkytuje žádné služby mající charakter investičního či jakéhokoli jiného druhu poradenství. Každé rozhodnutí koupit nebo prodat virtuální měnu je rozhodnutí Klienta a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty na jeho majetku a škody, které tímto rozhodnutím Klientovi vzniknou.

Odpovědnost

Klient je srozuměn s tím, že Provozovatel neručí za škody, ztráty zisku, ztráty příjmů, ztráty podnikání, ztrátu dat, nepřímé nebo následné ztráty způsobené z nedbalosti nebo z nelegální vědomé činnosti Klientů a třetích osob a dále pokud Klient poruší své povinnosti stanovené Podmínkami. Provozovatel dále neručí za škody způsobené chybou nebo úmyslem třetích stran.

Provozovatel neodpovídá za škody a újmy způsobené vyšší mocí, jakož za škody, které vznikly Klientu v důsledku rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie, orgánů státní moci a správy, jakož i jiných orgánů oprávněných Provozovateli cokoli nařídit, jakož i za škody a újmy vzniklé Klientům v důsledku změny právních předpisů a Podmínek.

Právo provozovatele

Veškerý obsah webové stránky Směnárny, nesmíte bez písemného souhlasu Provozovatele žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Materiály na tomto webu jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a dalších zákonů.

Provozovatel je oprávněn dle svého rozhodnutí ukončit činnost Směnárny. O ukončení činnosti Směnárny budou Klienti informováni pomocí oznámení na webové stránce Smenárny. Provozovatel je v takovém případě povinen dokončit právě probíhající uzavřené obchody a vypořádat vzájemné závazky mezi ním a Klienty.

Změna podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo na budoucí změny těchto Podmínek, zároveň se Poskytovatel zavazuje informovat Klienty o takových změnách. Poskytovatel Klienty o změnách informuje prostřednictvím emailu a/nebo svých webových stránek.

Pokud bude Klient Burzu Provozovatele nadále používat i poté, co došlo ke změně Podmínek, znamená to, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi. Povinností Klienta je jednat v souladu s novými Podmínkami.

Legislativa

Zákony v jednotlivých zemí se ohledně obchodu s virtuální měnou liší. Ověřte si, zda neporušujete zákony země, ve které žijete.

Směnárna se řídí legislativou České Republiky

Registrace a verifikace Klienta

Klient může provést objednávku nákupu či prodeje Digitální měny bez registrace nebo s registrací.

Možnost provedení objednávky bez registrace je limitována souhrnem hodnoty objednávek Klienta, který nesmí překročit částku ve výši 200 EUR za období 10 dní.

Dosáhne-li souhrn hodnoty objednávek Klienta za období 10 dní částku ve výši 200 EUR, je Klient oprávněn provést další objednávku pouze s registrací.

Provozovatel je osobou povinnou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. l) AMLZ, a je proto povinen postupovat v souladu s tímto zákonem.

Provozovatel jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 7 AMLZ identifikaci Klienta nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota Směny (obchodu) překročí částku 200 EUR za období 10 dní, bez ohledu na tento limit rovněž vždy, pokud jde o podezřelý obchod, či vznik obchodního vztahu. Hodnoty jednotlivých obchodů se pro účely posouzení dosažení výše uvedeného limitu sčítají pro jednotlivé Klienty, účty, jakož i e-mailové adresy.

Klient bere na vědomí, že Provozovatel může pro jednotlivé typy jím poskytovaných obchodů stanovit na základě hodnocení rizik hodnotu obchodu, při jejímž dosažení vždy provede identifikaci Klienta, přičemž tato hodnota může být i nižší než částka 200 EUR.

Podezřelým obchodem se rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. Obchod se považuje za podezřelý vždy, pokud se Klient odmítá podrobit kontrole, jak je popsána níže.

Provozovatel jako povinná osoba provede v souladu s ustanovením § 9 AMLZ kontrolu Klienta před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah nejpozději v době, kdy je zřejmé, že dosáhne hodnoty 10000 EUR nebo vyšší, jde-li o podezřelý obchod, a při vzniku obchodního vztahu, a to před uskutečněním obchodu, i v době trvání obchodního vztahu.

Provozovatel odmítne uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu anebo ukončí obchodní vztah v případě, že je dána identifikační povinnost a Klient se odmítne podrobit identifikaci, nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, anebo pokud z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu Klienta, nebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

Zjistí-li Provozovatel podezřelý obchod, oznámí to Úřadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené zákonem.

Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladnou realizací obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, Provozovatel může vyřídit objednávku Klienta týkající se podezřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu Úřadem.

Pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladnou realizací obchodu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků určených k financování terorismu, Provozovatel může vyřídit objednávku Klienta týkající se podezřelého obchodu nejdříve po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení podezřelého obchodu Úřadem.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ, přitom respektuje zásadu zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti.

Provozovatel se zavazuje chránit osobní data Klientů a neposkytovat je třetím osobám, nebude nikomu poskytovat jakékoli uživatelská data uložená ve svých databázích. Data budou poskytnuta pouze vládním či soudním orgánům, zákonným nabyvatelům naší společnosti.

Všechny osobní údaje uvedené v objednávkovém či registračním formuláři jsou zpracovávány výhradně pro účely realizace Směny a zasílání obchodních sdělení Klientovi prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Směnou Klient uděluje Provozovateli souhlas se shromažďováním vlastních osobních údajů, které mohou zahrnovat:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa bydliště
 • Číslo účtu
 • Kopie osobního dokumentu (cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz aj.)
 • E-mailová adresa
 • Telefonní kontakt

S ohledem na globální rozsah internetu Provozovatel zpracovává a přenáší data přes mezinárodní hranice, souhlasí Klient se zpracováváním osobních údajů na mezinárodní bázi.

Webová stránka Provozovatele může obsahovat odkazy na webové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Stránky třetích stran mají vlastní opatření týkající se ochrany osobních údajů, Provozovatel Směnárny proto Klientům doporučuje, aby si tyto řádně prostudovali. Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost ani neručí za opatření ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Používání takovýchto webových stránek probíhá na vlastní nebezpečí Klienta.

Klient má právo na přístup ke svým osobním údajům a požadovat opravu, aktualizaci či blokování nepřesných a / nebo nesprávných údajů, kontaktováním Provozovatele na adreseinfo@betcex.cz.

Klient poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů přijetím Podmínek po dobu trvání smluvního vztahu s Provozovatelem, a po dobu nezbytně nutnou ke splnění všech závazků vyplývající z uzavřených smluv, nejdéle však pěti let. Provozovatel si vyhrazuje právo uchovat nutné informace o Klientech, kteří jednali v rozporu s těmito Podmínkami, nebo uživatelů, kterým byl zrušen účet z důvodu zneužití služeb Směnárny.

Zásady Provozovatele o ochraně osobních údajů mohou být změněny. Změny budou zveřejněny na této stránce. U významných změn Provozovatel předpokládá, že bude Klienty informovat prostřednictvím elektronické komunikace.

IP adresy

IP (Internet Protokol) adresa je číslo přiřazené pro zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon) uživatele jeho poskytovatele internetu. Obecně řečeno se IP adresa mění s každým novým připojením k internetu. Nicméně v některých případech je možné, že máte neměnnou IP adresu.

Provozovatel shromažďuje informace o počítači uživatele, vč. IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče, pro správu svého systému. Použití těchto dat je ryze statistické a neslouží k identifikaci jednotlivců.

Cookie

Všechny rozsáhlé profesionální webové stránky dnes používají cookies, stejně jako Provozovatel Směnárny. Smysl jejich použití je zajistit uživatelům systému to nejlepší možné přizpůsobení webové stránky s ohledem na jejich zájmy a preference.

Cookie je vlastně malé množství dat, které jsou jako soubor odeslány do počítače uživatele (či jiného zařízení, jako jsou tablety nebo chytré telefony) z webové stránky, kterou právě navštěvuje. V zařízení se soubor dat uloží a při další návštěvě této webové stránky odešle informaci zpět serveru.

Soubor cookie tak umožní webu rozpoznat, zda uživatel danou stránku v minulosti navštívil a jaké sekce jej zajímaly. Právě pomocí cookies si může Klient uložit svá uživatelská nastavení, rozpoznání jazyka či zapamatování přihlašovacího jména.

Soubory cookie může každý uživatel v nastavení prohlížeče vymazat, přednastavit jejich odmítnutí či varování před jejich zasláním. Může se pak bohužel stát, že webové stránky, které jsou na podpoře cookies závislé, nebudou fungovat tak, jak uživatelé předpokládají, či bude daná část webové stránky přímo nedostupná.

Provozovatel používá:

 • nevyhnutelně potřebná cookies, které jsou právě nezbytné pro přístup k bezpečným oblastem webové stránky;
 • funkční cookies, které umožnují webové stránce zapamatovat si volby uživatele;
 • výkonová cookies, které informují Provozovatele o uživatelském používání Směnárny, např. které stránky nejčastěji navštěvují, ze kterých stránek dostávají uživatelé chybové hlášení. Tyto cookies neshromažďují informací, které by uživatele identifikovaly, slouží k vylepšování funkčnosti webu;
 • cookies třetích stran, která jsou vkládána na konkrétní místa webové stránky, které jsou součástí reklamního systému a slouží především k cílené reklamě.

Použitím Směnárny a registrací na ní automaticky vyjadřují Klienti svůj souhlas s použitím této technologie.

Politika AML-CFT

Provozovatel si je plně vědom rizik, jež pro něj vyplývají z možného zneužití k legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu prostřednictvím obchodů rizikových klientů.

Pravidla Provozovatele pro oblast předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Politika AML-CFT“) reflektuje trvalé úsilí vedení Provozovatele tvořit účinné mechanismy k eliminaci těchto rizik a k odhalování nežádoucích aktivit z nich vyplývajících.

Provozovatel se v rámci Politiky AML-CFT

 • řídí legislativou Evropské unie
 • respektuje mezinárodní standardy pro tuto oblast
 • respektuje zásady „Poznej svého klienta“, v rámci nichž zejména:
  • prověřuje klienty proti mezinárodnímu seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření
  • ověřuje a zjišťuje skutečnou identitu Klientů
  • v nutných případech provádí hloubkovou kontrolu Klientů
 • monitoruje Účty klientů z pohledu podezřelých transakcí
 • nezakládá anonymní účty a neregistruje Klienty, kteří se odmítnou podrobit identifikaci
 • školí a informuje své zaměstnance

RIZIKA

Rizika virtuální měny

Virtuální měna, jako např. Bitcoin, jsou open-source peer-to-peer platební sítě, umožňující zasílat peníze mezi sebou, bez centrálního serveru. K zabezpečení sítě je využita kryptografie, umožňující používat pouze peníze, které daný uživatel vlastní, a zabraňující opakovanému využití již utracených peněz. Bitcoin nemůže nikdo ovlivňovat nebo padělat, nikdo ani nemůže o síti rozhodovat. Jedná se o anonymní a neregulovatelný celosvětový systém. Konečné množství Bitcoinů je předem známo, jejich uvolňování do oběhu je definováno ve zdrojovém kódu.

Nejedná se o oficiální měnu chráněnou národní bankou. Cenu virtuální měny ovlivňuje globální volný trh poptávkou a nabídkou, cena tedy může být velmi volatilní. Cenu může ovlivnit řada faktorů jako: jejich krádeže, hackerské útoky, legislativa v jednotlivých státech atd. Mohou existovat i rizika, která neuvádíme v těchto Podmínkách, nebo jsou dosud nepředpokládané.

Virtuální měna je náchylná k iracionálním pohybům a může vést také ke ztrátě důvěry, která by mohla zhroutit cenu této měny. To znamená, že se hodnota investice Klienta může kdykoliv výrazně zvýšit nebo snížit.

Virtuální měny nejsou řízeny žádnou autoritou a není možné zrušit již provedenou platbu v této měně.

Upozorňujeme všechny Klienty, aby vždy pečlivě zvážili vlastní finanční situaci a schopnost zvládání rizik s ohledem na rizikové obchodování s virtuálními měnami.

Používáním Burzy, bere Klient na vědomí veškerá rizika plynoucí z obchodování s virtuální měnou.

Jednání v rozporu s podmínkami

Pokud Klient zřizuje nebo používá Obchodní účet v rozporu s těmito Podmínkami, nebo napomáhá jiným osobám v jednání, které je v rozporu s těmito Podmínkami či rozhodujícím právem, bude vystaven okamžitému zablokování všech účtů, které souvisí s tímto úmyslným jednáním.

Pokud podezřelé aktivity souvisí s účtem Klienta, vyhrazuje si Provozovatel právo vyžádat si doplňující informace o Klientovi, včetně autentizaci dokumentů a možnosti zablokování veškerých obchodních aktivit na Smenárně.

Elektronická komunikace

Vzhledem k tomu, že emailová komunikace není bezpečná, Provozovatel není zodpovědný za škody vzniklé v důsledku jejího zneužití.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Přijetí podmínek

Používáním webové stránky Směnárny a registrací na ní, vyjadřujete souhlas s Podmínkami, tudíž jsou pro Vás závazné. Proto všem výslovně doporučujeme řádně prostudovat tyto Podmínky před samotnou registrací. V případě, že s Podmínkami nesouhlasíte, nepokračujte v registraci.

Omezení odpovědnosti

V některých částech webu mohou být odkazy na jiné webové stránky s dalšími informacemi, které by mohly být zajímavé pro uživatele. Po kliknutí na odkaz na tyto webové stránky uživatel opustí web Směnárny.

Provozovatel nemá žádný vliv na současný nebo budoucí obsah webů, které jsou pod kontrolou třetích stran. Z tohoto důvodu Provozovatel neručí za obsah webových stránek třetích stran a nenese za ně odpovědnost.

Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody, ztráty zisku, ztráty příjmů, ztráty podnikání, ztrátu dat, nepřímé nebo následné ztráty způsobené z nedbalosti nebo z nelegální vědomé činnosti Klientů a třetích osob a dále pokud Klient poruší své povinnosti stanovené těmito Podmínkami. Provozovatel dále neručí za škody způsobené chybou nebo úmyslem třetích stran.

Provozovatel neodpovídá za škody a újmy způsobené vyšší mocí, jakož za škody, které vznikly Klientu v důsledku rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie, orgánů státní moci a správy, jakož i jiných orgánů oprávněných Provozovateli cokoli nařídit, jakož i za škody a újmy vzniklé Klientům v důsledku změny právních předpisů a Podmínek.

Ukončení

Klient má právo kdykoliv dle své úvahy ukončit svůj Účet. Rozhodne-li se Klient ukončit svůj Účet, Provozovatel znepřístupní Klientův Účet, což však nelze učinit, dokud nebudou splněny veškeré závazky ze strany Klienta vůči Provozovateli a ostatním Klientům, se kterými Klient obchodoval prostřednictvím Směnárny Provozovatele. Po vypořádání závazků budou veškeré finanční prostředky Klienta převedeny na účet, ze kterého byly prostředky původně využity.

Provozovatel má právo pozastavit nebo ukončit účet Klientovi z jakéhokoliv důvodu, včetně, ale bez omezení:

 • v případě jeho jednání, které porušuje tyto Podmínky,
 • v případě nezaplacení nebo podvodné platby u směny,
 • na žádost vymáhání práva nebo jiné státní instituce, pokud je to považováno za legitimní,
 • v případě neoprávněných pokusů či vniknutí na web či účty Klientů,
 • v případě hledání a zneužívání bezpečnostních chyb systému Směnárny,
 • v případě použití sytému Směnárny pro nelegální činnost, jako je praní špinavých peněz, nelegální činnosti hazardních her, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti.

Pozastavení či ukončení účtu nemá vliv na vypořádání závazků týkající se posledních obchodních transakcí.

Líbilo? Pomohl vám článek?

Dejte to najevo pár satoshi. Potěší mě libovolná částka.

Ukázat adresu